Når københavnernes madaffald har været gennem biogas (pilot)anlægget skal næringsstofferne tilbage til landbrugsjorden. I foråret blev 3 økologiske forsøgsmarker på Sjælland og Lolland derfor gødet med afgasset madaffald fra VARGA projektet inden der blev sået vårbyg. Det er første gang i Danmark at der gødes med afgasset madaffald, som ikke er blandet med andre gødningskilder. Forsøgsmarkerne består af flere parceller (og gentagelser), hvor gødningsproduktet sammenlignes med forskellige andre gødningstyper, fx gylle og gylle blandet med madaffald, som er de mest almindelige afgassede gødningsprodukter.

Fredag den 9. august besøgte følgegruppen for projektet forsøgsmarken nær Roskilde, kun få dage før byggen blev høstet. Vi konstaterede at byggen stod flot! Casper Laursen fra SEGES kunne fortælle os, at det betyder meget for økologiske landmænd at se, at gødningen fungerer i praksis, og at det er fri for plast o. lign. Det pulpede madaffald har et TS på ca 5% efter afgasning og ligner gylle når det udspredes og er derfor genkendeligt og let anvendeligt for landmændene. Ved udspredning bliver det nedfældet i jorden, og det højner udnyttelsesgraden af produktet og giver et lavere udslip af ammonium til luften; godt at tage med nu hvor der er så stort fokus på landbrugets klimaskadelige bidrag. Desuden vil fysiske urenheder komme et stykke ned i jorden og vil først efter pløjning blive synlige – hvis der er nogen.


Når marken er høstet skal SEGES i gang med at analysere på resultaterne. De vil bl.a. se på kornudbyttet, proteinindholdet i kornet, udvikling af biomassen i vækstperioden mm. I løbet af november-december vil der blive offentliggjort en rapport på VARGA’s hjemmeside om resultaterne, som desuden bliver offentliggjort i SEGES’ årlige rapport om alle markforsøg i landet.