Projekt FUBAF (Fra Urbant Bioaffald til Animalsk Foder) er et demonstrationsprojekt, der gør det muligt for danske virksomheder at demonstrere deres forskning, ekspertise og teknologi inden for miljø og spildevand. FUBAF er et spin-off fra VARGA-projektet.

Formålet med projektet er at demonstrere produktion af protein fra urbant organisk affald i en kvalitet, der kan erstatte traditionelle proteinkilder til dyrefoder fra f.eks. sojabønner og fiskemel. FUBAF bidrager således til rammen af cirkulær økonomi.

WP1 (Anaerob udrådning)

Anaerob udrådning af biopulp fra Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) samt biologisk opgradering af den producerede biogas. Den resulterende gassammensætning sammenlignes med naturgas og biogas fremstillet fra anaerobe udrådning af spildevandsslam.

WP2 (Næringsstofgenvinding)

Udvikling og demonstration af en ny teknologi til ammoniumgenvinding fra ammoniumholdigt rejektvand fra den anaerobe udrådningsproces: SMDC (= submersible microbial desalination cell). Herunder test af forskellige elektroder der er centrale for SMDC-teknologien.

WP3 (Proteinproduktion)

Opgraderet biogas fra WP1 og det genvundne ammonium fra WP2 anvendes i den videre produktion af encellede proteiner (SCP, Single Cell Proteins) i WP3. SCP dannes ved anvendelse af metanoxiderende bakterier (MOB). Centralt for produktion af SCP er identifikation af en optimal kultur af metanoxiderende bakterier. Proteinerne anvendes i produktionen af dyrefoder.

WP4 (Cirkulær økonomi)

Det samlede koncept med produktion af biogas og biologisk opgradering heraf samt næringsstofgenvinding og efterfølgende proteinproduktion evalueres ved gennemførelse af LCA og eco-efficiency. Derved belyses om denne alternative proteinproduktion kan konkurrere med konventionelle produkter set fra et miljømæssigt perspektiv.

Det fremtidige renseanlæg – ressourcegenvindingsanlægget

BIOFOS igangsætter i samarbejde med EnviDan, ARC, UniBio, Liqtech og DTU et MUDP finansieret spinoff projekt, der vil bidrage til det næste skridt i at omdanne et konventionelt renseanlæg til et ressourcegenvindingsanlæg (WRRF, Water Ressource Recovery Facility). Fremtidens renseanlæg vil foruden rensning af spildevand muliggøre udnyttelse af den producerede overskudsenergi og ikke mindst spildevandets øvrige ressourcer. Denne transformation vil blive demonstreret i fuld skala på Avedøre renseanlæg i København, Danmark. FUBAF Produktionen af SCP fra ressourceanlæggets biogasproduktion og næringsstofgenvinding til anvendelse i ​​dyrefoder bidrager til den cirkulære økonomi i det fremtidige ressourceanlæg.

 

Følgende nye teknologier er en del af det overordnede koncept:

  • Biologisk opgradering af biogas ved hjælp af hydrogen
  • Øget biogasproduktion fra kildesorteret organisk Dagrenovation (KOD) samt anvendelse af restprodukter i økologisk landbrug
  • Ammoniumgenvinding fra ammoniumholdigt rejektvand ved brug af SMDC (submersible microbial desalination cell) teknologi
  • Produktion af SCP (single cell protein) fra opgraderet biogas og genvundet ammonium vi a U-Loop processen til brug som proteinkilde i dyrefoder