Om Projekt VARGA

Ressourceknaphed, øgede energiomkostninger og stigende miljø-bevidsthed har de senere år bevirket en holdningsændring et øget fokus på den cirkulære økonomi medført, at udtryk som genbrug, genindvinding og senest cirkulær økonomi er blevet en del af ordforrådet hos både beslutningstagere, erhvervslivet og almindelige forbrugere. Denne udvikling har medført, at hvor man tidligere anså affald for spild nu betragter dette som en potentiel ressource og indtægtskilde.

Formålet med VARGA

  • At udvikle essentielle dele af den cirkulære økonomi til energiproduktion og udnyttelse af næringsstofferne i byernes affald og spildevand til produktion af fødevarer
  • At udvikle et koncept for opgradering af et konventionelt spildevandsrenseanlæg til fremtidens WRRF (Water Ressource Recovery Facility)
  • At demonstrere dette på Renseanlæg Avedøre med en kapacitet på 400.000 PE, der vil udgøre en showcase for dansk miljøteknologi i international størrelse
  • At demonstrere synergier ved samarbejde om udnyttelse af ressourcer på tværs af vand- og affaldssektorerne

Forventede resultater

Ved projektets afslutning medio 2020 er det meningen at:

  • Renseanlæg Avedøre er transformeret til en WRRF
  • Der foreligger et koncept for opgradering og en model for transformation af et konventionelt renseanlæg til fremtidens WRRF
  • Nye teknologier, der indgår i konceptet, er demonstreret i fuldskala
  • Synergier ved samarbejde om udnyttelse af ressourcer på tværs af vand-, affalds- og landbrugssektorerne er demonstreret
  • Der er demonstreret en robust cirkulær økonomi for produktion og anvendelse af biogas og gødning fra KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) til økologiske landbrug (fra storbyen til landbruget og retur
  • Transformationen til en WRRF er dokumenteret i forhold til livscyklus miljøpåvirkninger og økonomiske omkostninger

Fakta

Fyrtårnsprojektet VARGA har et samlet budget på 84.321.244 DKK. Hvoraf Miljøstyrelse har givet tilsagn til projekttilskud på 19.012.949 DKK.

Projektet implementeres af BIOFOS, EnviDan, Unisense, ARC og DTU Miljø. Derudover er følgende underleverandører medvirkende i projektet: SEGES, Krüger A/S og Vestforbrænding.

Fyrtårnsprojektet startede i januar 2017 og forventes afsluttet i midten af 2020.

Projektet vil fungere som en showcase for dansk ekspertise inden for Miljø – og Vandteknologi, hvor Avedøre anlægget vil blive transformeret til et ressource-anlæg i fuldskala.

Det samlede markedspotentiale er opgjort til 5,7 mia. DKK, hvoraf eksportpotentialet for Dansk viden og teknologi forventes at udgøre 670 mio. DKK. Læs mere om markedspotentialet her.

Samarbejdspartnere

biofos

BIOFOS

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

envidan

EnviDan A/S

EnviDan er en af Danmarks førende rådgivende ingeniørvirksomheder med speciale inden for spildevands- og afløbsteknik, klimatilpasning, vandforsyning, biogas og informatik. EnviDan har kontinuerlig fokus på udvikling og har i alt 220 dygtige og engagerede medarbejdere fordelt på kontorer i Kastrup, Lyngby, Silkeborg, Aarhus, Aalborg samt i Sverige og Norge.

envidan

Unisense Environment A/S

Unisense er en dansk forskningsbaseret virksomhed med kernekompetencer indenfor mikroskala – måleteknologi og internationale forskningssamarbejder. Vi leverer state of art mikrosensorer og komplette målesystemer indenfor miljø – og medicinsk forskning.

Amager Ressource Center ARC

ARC er en integreret del af byens kredsløb. Vores vision er at bidrage til et bedre miljø og klima til kommende generationer. Vi forvalter affaldets ressource, sådan at vi giver materialer, el og fjernvarme tilbage til borgerne og byen.

dtu miljø

DTU Miljø

DTU Miljø er en af de største universitetsenheder med fokus på vand, miljøteknologi og bæredygtighed i Europa. Instituttet arbejder på at udvikle nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier samt at formidle denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører.

ecoinnovation - mudp

MUDP

MUDP støtter projektet med 19.012.949 DKK ud af et samlet budget på 84.321.244 DKK. Yderligere oplysninger om MUDP og støtte til projekter kan findes på dette link http://ecoinnovation.dk/