WP2 – Lattergas minimering

Lattergas (N2O) er en kraftig drivhus og en reduktion af emissioner herfra vil bidrage væsentligt til forbedring af carbon footprint fra renseanlægget. Lattergas har således en klimaeffekt, der er 300 gange større end CO2, og afhængig af driften af anlægget kan lattergasemissionen udgøre mellem 10-90 % af klimaaftrykket.

Ved implementering af online måling af lattergas fra luftningstankene og rejektvandsbehandlingen vil udledning fra anlægget blive kortlagt. En dansk udviklet sensor anvendes til online måling og opsamling af realtidsdata. Erfaringerne fra andre anlæg tyder på, at der kan opnås reduktioner på 20-40 % i lattergasemissionen afhængig af anlægskonfigurationen.

Lattergasmålingen er specielt vigtig i forhold til at sikre en balanceret energibesparelse i luftningstankene og kulstofhøst (WP 1) i primærtrinnet, idet lave iltniveauer og kulstofmangel i luftningstankene kan øge udledningen af lattergas markant. I denne arbejdspakke etableres indledningsvist online lattergasmonitering på en referencelinje, og via emissionsmodeller beregnes en realtime lattergasemission, der sammen med aktuelt strømforbrug/produktion giver grundlaget for at estimere klimaaftrykket realtime. Herefter vil effekten af følgende driftsmæssige tiltag kunne dokumenteres og optimeres ift. den samlede klimapåvirkning:

  • Øget kulstofhøst til rådnetankene (WP 1), hvilket potentielt giver mangel på kulstof til den biologiske kvælstoffjernelse.
  • Bedre styring af den biologiske kvælstoffjernelse, i relation til iltniveau samt fasestyring.
  • Bedre styring af sidestrømsprocesserne til kvælstoffjernelse (WP 4 – Anammox), således at disse ikke producerer uforholdsvis store mængder lattergas.

Metan-emissionen inkluderes i realtimemodellen i form af udledning af uforbrændt metan fra rådnetankene. Den øvrige udledning af metan fra procestanke er vanskelig at monitere online og forventes kun at give et mindre bidrag til den samlede klimapåvirkning. Dette kan verificeres via spotmålinger af den samlede udledning af klimagasser fra anlægget.