WP3 – Værdikæde for KOD

Flere kommuner planlægger indsamling af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD), fra 2017 og frem. Som en del af VARGA projektet undersøges, hvor meget KOD der skal til for at få en optimal biogasproces i et fuldskalaanlæg (6000 m3). For at kunne omsætte borgernes KOD til biogas og gødningsprodukter skal der ske en forbehandling, som dels fjerner uønskede urenheder i affaldet, og dels neddeler og opblander affaldet med vand, så det kan pumpes over i biogasanlægget/rådnetanken. Etablering af sådan et forbehandlingsanlæg vil muligvis ske uafhængigt af VARGA projektet.

Genanvendelsen af det organiske affald fra husholdningerne afhænger af, at gødningsproduktet udspredes på landbrugsjord. Da efterspørgslen på dette gødningsprodukt på Sjælland (inden for rimelig transportradius), er størst blandt økologiske bønder og bønder, der ønsker at omlægge til økologi, vil VARGA projektet gøre det muligt at få analyseret og testet, hvad der skal til for at etablere dette sidste trin i værdikæden for KOD. Herunder om en dialog med økologiske landmænd om muligheder for at afsætte KOD gødning til dem.
For de økologiske landmænd er det vigtigt, at der er sikkerhed for et rent gødningsprodukt, der overholder de gældende krav til økologisk jordbrug i økologi forordningen. Derfor skal der i projektet demonstreres metoder og teknikker til at løfte kvaliteten af den producerede gødning til et niveau over gældende miljøkrav.

Markforsøg vil blive udført under denne arbejdspakke for at kvantificere effekten af den bioforgassede KOD på udbytterne i marken, og herunder også demonstrere denne effekt visuelt for landmændene. Gødningsværdien testes, og der demonstreres systemer til lagring, transport og spredning af gødningsprodukterne. I denne arbejdspakke vil der skabes erfaringer og data fra forsøg, der tillige vil være vigtige input til livscyklusvurderingen, som vil blive udført under VARGA projektet.