WP5 – Frigivelse af rådnetank

Mange renseanlæg og biogasanlæg i Danmark og Europa har rådnetanke, der ikke er optimalt udnyttet. Der eksisterer således et potentiale, som kan bidrage til at øge energiproduktionen væsentligt. Det største potentiale for at øge gas produktionen ligger i at inddrage eksterne kilder til organisk stof såsom restprodukter fra landbrug, industri eller husholdning, alger, slam fra andre anlæg mm. Ifølge svenske opgørelser kan effektive rådnetanke yde optil 600 m3 biogas årligt pr. m3 rådnetanksvolumen. Danske rådnetanke, der kun behandler slam, er langt fra dette tal.

I VARGA projektet er det påtænkt at frigive en rådnetank med et volumen på 6000 m3 til separat udrådning af biopulp fra kildesorteret organisk dagrenovation evt. kombineret med udvalgte industrielle restprodukter. Det forventes at det generede gødningsprodukt efterfølgende skal genanvendes som gødning hos økologiske landbrug, hvor spildevandsslammet ikke kan leve op til slambekendtgørelsen. Forgasning af ektern biopulp forventes tillige at øge gasproduktionen med 2 mio. m3 metan. Samlet set vil dette bidrage til en markant forøgelse af energiproduktionen på Renseanlæg Avedøre og carbon footprint vil blive neutralt. Denne arbejdspakke muliggør fuldskala demonstration af cirkulær økonomi for energi produktion og KOD.
En forudsætning for demonstration i fuldskala af forgasning af ekstern organisk stof er dog, at aspekter omkring levering og håndtering af råvarer, afhænding af afgasset materiale, svovl og ammonium hæmning og lovgivning, bliver afklaret.