WP6 – Udrådning af KOD biopulp, optimering og opgradering af biogas

Der vil som en del af denne arbejdspakke blive konstrueret en prototype til demonstration af separat udrådning af hygiejniseret biopulp. Procesbetingelser for at opnå optimal drift og biogasproduktion undersøges, herunder maksimal TS % i udrådningstanken, fortynding af indgående materiale med udgående produkt, sammensætning af biogassen, anaerobe omsætningshastigheder mv.. Gødningskvaliteten af udrådningsproduktet fastlægges ved analyser og in-situ markforsøg (WP 3). Målsætning er anvendelse af produktet (den udrådnede biomasse) til økologisk landbrug.

Foruden vil effekten af bioaugmentation blive foretaget for at mindske inhibering grundet det høje saltindhold i rådnetanken. Dette gennemføres ved at opformere en bakteriekultur tilvænnet saltindholdet (primært ammonium inhibering). Derved kan rådnetanken drives ved et højt tørstofindhold og fortynding ved recirkulering uden hæmning af metanproduktionen.

Den producerede biogas opgraderes med en ny teknologi ved anvendelse af biologisk omsætning af kuldioxid ved brinttilsætning til metan. Alle tidligere forsøg med biologisk opgradering af biogas (omsætning af kuldioxid til metan) har været udfordret primært på overførslen af brint fra gas- til væskefasen. Dette skyldes, at brints opløselighed i vand er meget lille. I projektet demonstreres et system med en separat biologisk reaktor med en speciel brintoverførende enhed på en recirkuleret væskestrøm, der tilføres den biologiske reaktor. Biogassen forventes opgraderet til en kvalitet, der kan afsætte på naturgas nettet.

De udførte pilotforsøg i denne arbejdspakke vil blive benyttet som en del af vurderingsgrundlaget for fuldskala demonstration. Demonstration i fuldskala vil desuden være afhængig af tilstrækkelige mængder af hygiejniseret biopulp. Såfremt grundlaget for fuldskala demonstration er utilstrækkeligt, forventes det, at der alternativt vil blive udviklet en ny prototype af pilotanlægget til fortsatte tests i større skala.